Bæredygtige drivmidler

Godstransporten skal være bæredygtig. Danmark, Norge og Sverige har klimamålsætninger om at reducere udslippet af klimagasser med henholdsvis 70 %, 50-55 % og 63 % inden 2030 sammenlignet med 1990-niveauet. Omstillingen af godstransporten skal være med til at opfylde målene om reduktion af CO2-udledningen. Derfor er det relevant at se nærmere på, hvordan transporten i korridoren kan omstilles til bæredygtige drivmidler på vej, bane og i havnene med fokus på godstransport.

I arbejdspakken vil projektparterne arbejde for at fremme en grøn Jyllandskorridor igennem undersøgelser og scenarier for alternative drivmidler i korridoren. Det undersøges endvidere, hvordan korridoren kan videreudvikles med henblik på handleplaner for etablering af fyldeanlæg, bæredygtige hubs, fjernelse af flaskehalse og korridorens sammenhæng med TEN-T og ScanMed.
Arbejdspakken bidrager til projektets formål om at skabe synergier mellem passager- og godstransport, undersøge mulighederne for nye, bæredygtige teknologier og løsninger til transporten i korridoren samt arbejde med at udforske interessen for samarbejde i en bredere partnerkreds.

Arbejdspakken er brudt ned på tre aktiviteter, der vil være med til at understøtte projektets formål:

  1. Bæredygtig omstilling af godstog
  2. Bæredygtige hubs i Jyllandskorridoren
  3. Hydrogeninfrastruktur i Jyllandskorridoren

Bæredygtig omstilling af godstog

Formålet med aktiviteten er at udvikle en drejebog for omstilling af godstog til bæredygtig drift på ikke elektrificerede strækninger. Elektrificering er reglen på TEN-T strækninger, men batteridrift kan bruges på kortere og længere strækninger der leder hen til TEN-T nettet. Det gælder i alle lande, hvor ikke alle strækninger elektrificeres med køreledninger. Det gælder bl.a. regionale strækninger i Vestdanmark, industrispor i Norge og evt. også ved jernbanespor på havne.

Aktiviteten skal understøtte projektets mål ved at sikre, at alle dele af jernbanenettet kan blive en del af en bæredygtig udvikling, selv om elektrificering ikke sker eller først sker om mange år. Det skal ske ved at undersøge og lægge tilrette for omstillingen af godstransporten til bæredygtige drivmidler, identificere løsninger, der kan reducere klimaaftrykket, samt sikre opmærksomhed på infrastruktur som leder hen til hovedstrækningerne.

Bæredygtige hubs i Jyllandskorridoren

Formålet med aktiviteten er at skabe knudepunkter strategisk godt placeret i Jyllandskorridoren baseret på et bæredygtigt fundament, hvor det er muligt at tanke grønne drivmidler, og hvor der er gode chaufførfaciliteter.

Aktiviteten vil bidrage til projektets overordnede formål om at udvikle mere effektiv og miljøvenlig multimodal transport i Jyllandskorridoren, samt øge bevidstheden hos transportaktører om, at det er muligt at drive bæredygtig transportforretning i korridoren fra Syddanmark hele vejen op igennem Jylland til Sydnorge og Vestsverige. Aktiviteten danner desuden grundlag for, at der kan laves en CEF-ansøgning eller tilsvarende, som kan bidrage til gennemførelse af infrastrukturelle tiltag, som er nødvendige for den grønne omstilling i bæredygtige hubs.

Hydrogeninfrastruktur i Jyllandskorridoren

Aktiviteten vil være med til at opfylde projektets mål omkring potentialet for hydrogen som en bæredygtig teknologi der har potentialet til at gøre gods- og passagertransporten i Jyllandskorridoren mere bæredygtig, effektiv og sammenhængende. Aktiviteten bidrager ydermere til at styrke hydrogen-samarbejdet i korridoren og på tværs af grænserne mellem Norge-Sverige-Danmark.

Skal der etableres en økonomisk bæredygtig hydrogeninfrastruktur i Jyllandskorridoren, er det afgørende at den bliver planlagt og koordineret på tværs af programgeografien og etableret ud fra det bedst mulige videns- og analysegrundlag. Grundlaget herfor og fastlæggelse af baseline i forhold til eksisterende og planlagt hydrogeninfrastruktur vil tage udgangspunkt i forprojektets rapporter om flaskehalse i Jyllandskorridoren samt eksisterende rapporter og analyser, både nationale og på EU-niveau. Dette skal danne grundlag for fremskrivninger og scenarie-beskrivelser i det videre analysearbejde.

Selve analysearbejdet vil fokusere på henholdsvis vej, bane og sø og indenfor hver af disse: økonomi og teknologi. Region Nordjylland vil være overordnet ansvarlig for analysearbejdet, som vil involvere alle partnere i aktiviteten. Baseret på de gennemførte analyser, vil der blive udarbejdet investeringsforslag, som skal danne vidensgrundlag for beslutningstagere, både private og offentlige, som har interesse i etablering af hydrogeninfrastruktur i Jyllandskorridoren. Investeringsforslagene vil dække værdikæden produktion – distribution samt anvendelse indenfor henholdsvis vej, bane og sø. Investeringsforslagene kan derudover være grundlag for eventuelle ansøgninger om finansiering af infrastrukturen, til eksempel CEF.

Partnere der deltager i arbejdspakken:

  • Regioner/fylker: Region Midtjylland (arbejdspakkeleder), Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Region Nordjylland
  • Havne: Port of Aalborg
  • Virksomheder/organisationer: Klimatorium, Ballard Power System, Hydrogen Valley, H2House, Powered by Telemark, Greenport North, Greenstat, Everfuel A/S
  • Transportaktør: Midtjyske Jernbaner, Nordjyske Jernbaner
  • Kommuner: Hedensted Kommune, Hjørring Kommune, Kvinesdal kommune, Bykle Kommune